O nás

O násObčianske združenie EDUCIVIS (Education for civil society) je nezávislý neziskový, mimovládny právny subjekt, presadzujúci neutrálne politické, kultúrne, výchovné a vzdelávacie ciele vedúce k vytvoreniu občianskej spoločnosti.

Obsahom našich činností je združovať a podporovať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou – učiteľov, školiteľov, lektorov na školách, v kluboch a centrách voľného času prostredníctvom školení, tréningov, odborných seminárov, konferencií, realizáciou národných a medzinárodných projektov so zameraním na globálnu a európsku dimenziu vo všetkých úrovniach výchovy a vzdelávania – formálnom, neformálnom a spontánnom.

Odborný  záujem združenia je zameraný na problematiku tvorby a implementácie občianskych hodnôt – globalizácia, participácia, spolupráca, interkultúrny dialóg, ochrana kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ochrana ľudských práv a základných slobôd.

Občianske združenie EDUCIVIS vzniklo v roku 2011. V súčasnej dobe sú jeho členmi v prevažnej miere pedagógovia vysokých škôl. Všetci členovia združenia majú aktívne skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov. Projekty združenia realizujeme s finančným prispením súkromných aj verejných zdrojov, ako aj z grantov EÚ. Našimi partnermi v projektoch sú národne a zahraničné organizácie s podobným zameraním, resp. experti zapájajúci sa prostredníctvom týchto organizácií.